cropped-strilky-kopiya.png

Про відділ

image_pdfimage_print

Місце знаходження : 82092 Львівська обл., Самбірський р-н, c. Стрілки, вул. Михайла Вербицького, 2

Структура відділу освіти, культури, молоді та спорту:

Голубко Тетяна Володимирівна – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту;

Соджак Катерина Степанівна – головний спеціаліст;

Виджак Мар’яна Михайлівна – інспектор;

Турянська Леся Миколаївна – юрист;

Данчишак Марія Василівна –  головний бухгалтер;

Яворська Ольга Антонівна – економіст;

Калинович Уляна Василівна – бухгалтер;

 Кузьмич Лілія Йосифівна – бухгалтер;

Зубак Ольга Миколаївна – бухгалтер.

Відділ діє відповідно до «Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Стрілківської сільської ради»,   затвердженого рішенням   сесії  № 21 від 10 грудня 2020р.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

1. Реалізація державної політики та політики сільської ради в галузі освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища на території Стрілківської сільської ради.

2. Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на території  Стрілківської сільської ради, удосконалення мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (далі – навчальні заклади) комунальної власності, культурних закладів комунальної власності, які знаходяться на території  Стрілківської сільської ради згідно з освітніми та культурними  потребами громадян.

3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості.

4. Здійснення управління навчальними та культурними закладами, що є комунальною власністю Стрілківської сільської ради.

5. Здійснення навчально-методичного супроводу навчальних закладів та закладів культури, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю Стрілківської сільської ради, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цих закладів, а також закладів інших форм власності.

6. Призначення керівників закладів освіти та культури на конкурсній основі (відповідно до вимог чинного законодавства та рішень сесії сільської ради), вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація.

7. Сприяння розвитку самоврядування у навчальних закладах.

8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі навчальних закладів.

9. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в навчальних закладах та закладах культури.

10. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

11. Організація в межах повноважень оздоровлення та відпочинку дітей у навчальних закладах системи освіти, а також дозвілля дітей та молоді.

12. Здійснення міжнародного співробітництва.

13. Забезпечення популяризації фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпраці з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців села.

14. Розвиток напрямів фізичної культури і спорту, створення умов для заняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців села.

15. Розвиток мережі муніципальних закладів та координація діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

16. Формування конкурентно-спроможного мистецького середовища шляхом створення власного мистецького продукту, розробка туристичних маршрутів, співпраця з міжнародними проектами і творчими організаціями.

17. Заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.

18. Реалізація повноважень органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

19. Підготовка проектів розпорядчих актів  сільської ради, її виконавчих органів і сільського голови, в т.ч. нормативного характеру.

20. Формування, публікація та підтримка в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті сільської ради.

21. Здійснення інших повноважень, покладених на Відділ відповідно до чинного законодавства.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ (ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ ТА ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ)

1. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі навчальних закладів та закладів культури, спортивних об’єктів, сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному оснащенню. Визначає потребу у навчальних закладах та закладах культури усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо оптимізації їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних і науково педагогічних кадрів тощо.

2. Готує проекти рішень виконавчого комітету про закріплення за  навчальними закладами території обслуговування.

3. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про утворення груп, класів у навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами, організує їх навчання та виховання у навчальних закладах.

4. Забезпечує створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

5. Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти.

6. Здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

7. Вивчає потребу та створює умови для прискореного навчання та навчання за екстерном.

8. Вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, коледжів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, опорних шкіл та їх філій, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо.

9. Вносить на розгляд профільного управління в галузі освіти  Львівської обласної державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних.

10. Погоджує проекти будівництва (реконструкції) навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

11. Контролює (у межах своїх повноважень) дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти.

12. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

13. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти на території Стрілківської сільської ради.

14. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин і надає можливість  вивчати рідну мову в комунальних навчальних закладах.

15. Затверджує статути навчальних закладів та закладів культури комунальної форми власності, готує їх до реєстрації.

16. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів та закладів культури у межах своєї компетенції.

17. Упроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, погоджує освітні програми загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

18. Організовує роботу з обдарованими дітьми і проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнівської молоді.

19. Формує замовлення на отримання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, документів про освіту.

20. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів та закладів культури.

21. Уносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, що перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

22. Забезпечує  рівні умови для розвитку закладів освіти всіх форм власності на території сільської ради.

23. Оприлюднює на офіційному сайті Відділу (сільської ради) звітність про всі отримані та використані кошти  (перелік і вартість товарів, робіт, послуг), спрямовані на потреби кожного закладу  освіти, та інші видатки у сфері освіти.

24. Контролює створення та аналізує використання у навчальних закладах, що формуються за рахунок бюджетних коштів, а також залучення добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення та покращення матеріально-побутових потреб учнів.

25. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів і введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

26. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень даних закладів.

27. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

28. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж.

29. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

30. Проводить конкурси молодіжних проектів серед молодіжних громадських організацій, наукових проектів серед молодих науковців тощо, інші конкурси.

31. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

32. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації здобувачів освіти.

33. Організовує харчування дітей у навчальних закладах, додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.

34. Спільно з закладами охорони здоров’я забезпечує щорічні безоплатні медичні огляди здобувачів освіти (вихованців), педагогічних працівників у навчальних закладах.

35.Прогнозує потребу у педагогічних працівниках і спеціалістах, співпрацює з педагогічними вищими навчальними закладами.

36. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, уживає заходів щодо організації освітнього  процесу.

37. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

38. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

39. Розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними та відомчими нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального стимулювання їх праці.

40. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти та культури на території сільської ради і організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

41. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти та культури на території  сільської ради.

42. Взаємодіє з органами громадського самоврядування. Розглядає звернення, скарги, заяви громадян, уживає заходів по усуненню причин, що їх викликають, забезпечує виконання вимог законодавства України.

43. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

44. Здійснює контроль за організацією безкоштовного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотньому шляху здобувачів освіти.

45. Укладає від імені Стрілківської сільської ради угоди про співпрацю та/або соціальне партнерство з організаціями профспілок працівників освіти і науки України.

46. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

47. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

48. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

49. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

50. Забезпечує захист персональних даних.

51. Сприяє участі дітей у Всеукраїнських та Міжнародних чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях.

52. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

53. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

54. Розробляє i подає на розгляд сільської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту.

55. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в територіальній громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

56. Забезпечує виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

57. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

58. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.